به بازار آوردن محاسبات کوانتومی به تدریج به یکی از اولویت‌های بیشتر تامین‌کنندگان تبدیل می‌شود. برای کمک به این فرآیند تصمیم‌گیری، ما یک چارچوب جامع طراحی کرده‌ایم تا مقایسه‌ای انجام دهیم بین رویکردهای مختلف مبتنی بر ابر، درون‌مرزی و مبتنی بر تراشه برای اجرای محاسبات کوانتومی. این شامل یک چارچوب اضافی برای استراتژی‌های قیمت‌گذاری محاسبات کوانتومی نیز می‌شود.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: